Inhoud :

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. …….3
Artikel 2 Alg. voorwaarden van contractpartners en/ of derden… 3
Artikel 3 Aanbiedingen. …………………………………………3
Artikel 4 Afspraken. ………………………………………………..3
Artikel 5 Overeenkomst. ………………………………………..3
Artikel 6 Prijzen ……………………………………………………….4
Artikel 7 Gedeeltelijke levering. ………………………….. 4
Artikel 8 Emballage. ……………………………………………… 4
Artikel 9 Aanbetaling. ……………………………………………4
Artikel 10 Leveringstermijnen. ……………………………..4
Artikel 11 Vervoer. ………………………………………………….4
Artikel 12 Meer- en minderwerk. ………………………..5
Artikel 13 Wijziging van de opdracht. ………………..5
Artikel 4 Annuleren…………………………………………………5
Artikel 15 Reclame. ………………………………………………..5
Artikel 16 Garantie. ………………………………………………..6
Artikel 17 Retentierecht. ………………………………………. 6
Artikel 18 Aansprakelijkheid. ………………………………..6
Artikel 19 Overmacht. ……………………………………………7
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud. ……………………..7
Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding. ……………..7
Artikel 22 Betaling. ………………………………………………….8
Artikel 23 Toepasselijk recht. …………………………………8

Artikel 24 Geschillen…………………………………….8

Artikel1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Soekijad v.o.f., gevestigd te Heerhugowaard, hierna te noemen Soekijad. 1.2 Bijzondere van de voorwaarden Soekijad afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden 2.1 Soekijad aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contactpartners en/ of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Soekijad onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden. 2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Soekijad aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel3 Aanbiedingen. 3.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Soekijad, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. 3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Soekijad zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Soekijad niet.
Artikel4 Afspraken. 4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Soekijad binden hem niet, voor zover ze door Soekijad niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel5 Overeenkomst. 5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Soekijad door zijn schriftelijke bevestiging. 5.2 Elke met Soekijad aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Soekijad zonodig informatie betreffende hem opvraagt. 5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Soekijad bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel6 Prijzen 6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Soekijad niet. 6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. 6.4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transacties, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel7 Gedeeltelijke levering. 7.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijke geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”.
Artikel8 Emballage. 8.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Soekijad.
Artikel9 Aanbetaling. 9.1 Soekijad is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Soekijad de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel10 Leveringstermijnen. 10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Soekijad schriftelijk in gebreke te stellen. 10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Soekijad zijn de goederen te leveren. 10.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico’s te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel11 Vervoer. 11.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Soekijad aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel12 Meer- en minderwerk. 12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 12.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 12.3 Door Soekijad te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in verrekening worden gebracht. 12.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel13 Wijziging van de opdracht. 13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Soekijad ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Soekijad buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel14 Annuleren. 14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/ of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Soekijad reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Soekijad gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Soekijad als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Soekijad te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen. 14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Soekijad zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel15 Reclame. 15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Soekijad terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Soekijad wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 15.2 Soekijad dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te contoleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden getekend.

15.3 Indien de reclame naar het oordeel van Soekijad juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel16 Garantie. 16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Soekijad aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Soekijad zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Soekijad na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. 16.2 Voor alle goederen en materialen die Soekijad niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht. 16.3 Voor gekochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel17 Retentierecht. 17.1 Wanneer Soekijad goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Soekijad heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
Artikel18 Aansprakelijkheid. 18.1 Soekijad is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 18.2 Soekijad is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/ of eigendommen van de opdrachtgever en/ of derden, voor zover ontstaan door schuld van Soekijad of van hen, die door Soekijad te werk zijn gesteld. 18.3 Soekijad zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel19 Overmacht. 19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Soekijad of de opdrachtgever, niet of niet tijdig levering van goederen door leveranciers van Soekijad, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Soekijad, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Soekijad overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichtingen tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19.2 Soekijad is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel20 Eigendomsvoorbehoud. 20.1 Zolang Soekijad geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/ verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Soekijad. 20.2 Soekijad heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel21 Wanprestatie en ontbinding. 21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 21.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Soekijad ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Soekijad eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Soekijad op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel22 Betaling. 22.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22.2 Soekijad is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22.3 Soekijad is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van €35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Soekijad zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel23 Toepasselijk recht. 23.1 Op alle door Soekijad gesloten overeenkomsten en/ of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel24 Geschillen. 24.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Soekijad, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.